Dnia 14 grudnia 2009 roku rozpocz??y si? uroczysto?ci jubileuszu 10 – lecia Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie.

Msz? ?wi?t? rozpocz?to jubileusz. Ksi?dz kanonik Adam Nowak przywita? przyby?ych nauczycieli i uczniów, wyrazi? wdzi?czno?? za zorganizowanie tych uroczysto?ci. Msz? ?wi?t? celebrowa?; Ks. Kanonik Adam Nowak, ks. Micha? Majecki oraz ks. Dariusz Krysa. ?piewa? chora? parafialny. Ksi?dz Micha? w trakcie kazania zwróci? m.in. uwag? m?odzie?y na wag? nauki patrona szko?y.Po zako?czeniu Mszy ?wi?tej zwróci? si? do m?odzie?y gimnazjum ks. W?adys?aw Jab?o?ski, który wspomina?  z wielkim szacunkiem i wdzi?czno?ci? pobyt w naszym gimnazjum i wielkie zaanga?owanie uczniów w ?ycie religijne.

Dalsze uroczysto?ci odby?y si? w pi?knym budynku gimnazjum, gdzie go?cie wraz ze spo?eczno?ci? szkoln? mogli ogl?da? wystawy obrazuj?ce dorobek 10 lat pracy szko?y. Uczniowie przygotowali cz??? artystyczn?, w której aktywny udzia? wzi?li absolwenci szko?y: Pawe? Bokwa, ?ukasz Sajda, Marcin Soja, Karol ?urek. W cz??ci artystycznej ukazano histori? szko?y, podkre?lono dzia?ania s?u??ce rozwojowi umiej?tno?ci oraz budowie osobowo?ci i charakteru uczniów.

Cz??? oficjaln? zako?czy?a prezentacja multimedialna „Historia gimnazjum”.

Go?cie i  nauczyciele otrzymali znaczki okoliczno?ciowe – butony. Przyby?ym go?ciom bardzo podoba?y si? makiety gimnazjum wykonane przez uczniów. „Historia gimnazjum” od powstania do czasów wspó?czesnych budzi?a nie mniejsze zainteresowanie.

Po g?ównych uroczysto?ciach rozpocz?? si? konkurs „Mam talent” Vigilix login , w którym nasi uczniowie zaprezentowali swoje uzdolnienia muzyczno – taneczno – wokalne.

Dyrekcja Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie serdecznie dzi?kuje przyby?ym go?ciom na uroczysto?? jubileuszu 10 – lecia. Cieszymy si?, ?e Pa?stwo pomimo obowi?zków znale?li czas, aby tak mi?e chwile sp?dzi? z nami.

Serdecznie dzi?kujemy  wszystkim, którzy przyczynili si? przez te 10 lat do prawid?owego funkcjonowania gimnazjum, szczególne podzi?kowania sk?adamy tym, którzy przez tyle lat nas wspierali.