22.05.2016 roku, odby?y si? gminne uroczysto?ci z okazji 101 rocznicy Bitwy pod Konarami. Nasz? szko?? reprezentowa? Poczet Sztandarowy oraz delegacja uczniów, która z?o?y?a wi?zank? kwiatów pod obeliskiem.

Uroczysto?ci rozpocz??y si? inscenizacj? w wykonaniu uczniów Szko?y Podstawowej  im. Bohaterów Bitwy pod Konarami. Nast?pnie  przy upami?tniaj?cym bitw? obelisku  zosta?a odprawiona Msza ?wi?ta, po której Wójt Gminy Klimontów Marek Go?dziewski przywita? przyby?ych go?ci i wyg?osi? okoliczno?ciowe przemówienie.

Pod obeliskiem uczestnicz?ce w uroczysto?ciach delegacje z?o?y?y wie?ce, zap?on??y równie? znicze. Opraw? uroczysto?ci zapewni?y: Poczty Sztandarowe Puttygen tool windows download , Kompania OSP oraz Kompania Reprezentacyjna Niepublicznego Technikum w Opatowie ZDZ w Kielcach, która tak?e trzyma?a honorow? wart? przy obelisku. Po oficjalnej cz??ci rocznicowych obchodów odby? si? I Marsz Stra?ackiszlakiem Bitwy pod Konarami.

Mieszka?cy Gminy Klimontów mogli ogl?da? w Gminnej Bibliotece Publicznej wystaw? po?wi?con? jednemu z bohaterów Bitwy pod Konarami kpt. Kazimierzowi Pi?tek ps „ Herwin”.

 

T.Kedzierski