3 maja 2015r. odby?y si? uroczysto?ci gminne po?wi?cone 224-tej rocznicy  uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na uroczystej Mszy ?w. w intencji Ojczyzny nasz? szko?? reprezentowa? poczet sztandarowy. Po Mszy ?w. odby?a si? Manifestacja Patriotyczna przy Pomniku Powsta?ców Styczniowych, przy którym przedstawiciele uczniów naszej szko?y z?o?yli wi?zank? kwiatów. Uczniowie z?o?yli równie? wi?zanki kwiatów pod Pomnikiem pp?k. Antoniego Wiktorowskiego i Pomnikiem Walcz?cych o Wolno?? w latach 1939-1945 r.

5 maja w naszej szkole uczniowie klas drugich przygotowali i przedstawili inscenizacj? s?owno-muzyczn? po?wi?con? rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Inscenizacja ta przybli?y?a moment uchwalenia Konstytucji oraz towarzysz?ce temu  inne wydarzenia historyczne. S?owa mówione przeplatane by?y pie?niami i piosenkami patriotycznymi. By?a to prawdziwa  lekcja historii i patriotyzmu.

Opr. i zdj?cia B. Bie?