9 marca 2015 r. w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby? si? uroczysty apel z okazji ?wi?ta Kobiet. Wszystkim paniom uczestnicz?cym w apelu zosta?y z?o?one gor?ce ?yczenia oraz rozdane kwiaty.

Nast?pnie  uczniowie  zaprezentowali  przygotowan?  cz??? artystyczn?  pod  kierunkiem m??czyzn z naszej szko?y, na któr? z?o?y?y si? piosenki oraz skecze  o kobietach. Na koniec g?os zabrali zaproszeni go?cie: Wójt Gminy Klimontów – Marek Go?dziewski oraz Przewodnicz?cy Rady Gminy – Czes?aw Fija?kowski