1 listopada to w kalendarzu magiczna data. Jest to dzie?, w którym ka?dy cz?owiek zatrzymuje si? nad grobem swoich bliskich, pochyla g?ow? i zapala znicz. Kieruje swoje my?li ku wieczno?ci w stron? tych, którzy ju? od nas odeszli. S? te? groby opuszczone i zaniedbane, nad którymi ju? od dawna nikt nie pochyla g?owy i nie zapala znicza. A jednak kto? o nich pami?ta. Uczniowie Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie dzia?aj?cy w Szkolnym Kole Caritas co roku przed ?wi?tem Zmar?ych porz?dkuj? opuszczone groby na starym cmentarzu parafialnym. Równie? i w tym roku zadbano o najbardziej opuszczone groby, oczyszczono je z chwastów i uporz?dkowano suche li?cie. M?odzie? z du?ym zaanga?owaniem podchodzi do tej akcji. Swoj? postaw? daje ?wiadectwo wiary i szacunku do zmar?ych, pokazuj?c innym ?e nie mo?na przechodzi? oboj?tnie obok opuszczonych grobów. „Ludzie ?yj? tak d?ugo, jak d?ugo inni piel?gnuj? pami?? o nich my?l?c i kochaj?c.” niech to motto b?dzie dla nas przes?aniem, a w dzie? Wszystkich ?wi?tych nawet najmniejsza mogi?a niech nie zostanie pusta.
Autor: Zofia  Bokwa