Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu Download puttygen for windows 7 32 bit ,który w tym roku  by? realizowany pod has?em ,,Lepszy Internet zale?y od Ciebie” uczniowie zainteresowani bezpiecznym korzystaniem z Internetu, przygotowali pod kierunkiem koordynatorów projektu  apel Bezpieczny Internet. Podczas apelu uczniowie odegrali scenk? ,,Jestem bezpieczny w Internecie”.  Chcieli?my podkre?li?, ?e ka?dy internauta mo?e przyczyni? si? do tego, ?e Internet b?dzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Chcieli?my zwróci? szczególn? uwag? na potencja? sieci,który m?odzie? mo?e wykorzysta? zarówno w edukacji, kontaktach z rówie?nikami jak równie? jako form? twórczej rozrywki. W apelu brali udzia? uczniowie  kl. I b, III a, III c.