10 czerwca 2016 roku na terenie ca?ej polski odby?a si? akcja „Jak nie czytam Aloha enterprise 4430 , jak czytam”, w której wzi??o udzia? nasze gimnazjum. Oko?o godziny 1000 uczniowie razem z nauczycielami w przemarszu przez ulic? Klimontowa udali na rynek. Ka?dy z uczniów niós? ze sob? ksi??k?. Na rynku poszczególni uczniowie odczytali wszystkim na g?os przygotowane fragmenty powie?ci Henryka Sienkiewicza, poniewa? rok 2016 zosta? nazwany rokiem Sienkiewiczowskim. Rok 2016 zosta? tak nazwany poniewa? mija 170 rocznica urodzin i 100 rocznica ?mierci noblisty. Fragmenty jakie zosta?y odczytane przypomnia?y nam jak wielkim pisarzem by? Henryk Sienkiewicz. Czytanie na rynku trwa?o oko?o godziny, ale bardzo umili?o czas nie tylko uczniom i nauczycielom naszego gimnazjum lecz równie? mieszka?com gminy Klimontów. Po zako?czeniu czytania wszyscy pod opiek? opiekunów udali si? z mi?ymi wra?eniami do szko?y na dalsze lekcje.

Aleksandra Nawrocka