W dniach od 25.03 do 30.03.2015r. w naszej szkole odby?y si? Dni Matematyki, które przebiega?y wed?ug ustalonego planu:

25.03.2015

,,Rachmistrz matematyczny”

Na jednej godzinie lekcyjnej uczniowie wszystkich klas otrzymali zestawy zada? do rozwi?zania ( zadania rachunkowe – dzia?ania na liczbach wymiernych). Zwyci?scy z poszczególnych klas zostali rachmistrzami szkolnymi.

 

KLASY PIERWSZE – Justyna Kusal kl. I c

Aleksandra Jasieniak kl. I b

KLASY DRUGIE – Klaudia Wójcik kl. II  c

Dominika Gronek kl. II a

Karolina S?apek kl. II a

KLASY TRZECIE – Kacper Bielecki kl. III a

26.03.2015

„Turniej wiedzy ekonomicznej”

Brali w nim udzia? ochotnicy z poszczególnych klas. Do etapu ogólnopolskiego z wiedzy ekonomicznej zakwalifikowali si?:

 

1. Ewa Gawlak kl. III b

2. Kamil Gierada kl. III d

3. Kacper Bielecki kl. III a

27.03.2015

,,Mistrz rozwi?zywania problemów matematycznych”

Ch?tni uczniowie z poszczególnych klas rywalizowali ze sob? o tytu? ,, Mistrza rozwi?zywania problemów matematycznych” rozwi?zuj?c zadania matematyczne. Zwyci?zcami konkursu zostali:

 

KLASY PIERWSZE – Justyna Kusal kl. I c

Jan Bilski kl. I c

KLASY DRUGIE – Filip Gawro?ski – Kryj Kl. II a

KLASY TRZECIE – Kacper Bielecki kl. III a

30.03.2015

„Turniej wiedzy matematycznej”

W tym konkursie rywalizowali ze sob? przedstawiciele wszystkich klas na poszczególnych poziomach. Zwyci?zcami zosta?y :

 

Klasa I b

Klasa II a

Klasa III b