10 lutego  z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu odby? si? apel przygotowany przez Grup? ?wietlicow? i Klub Mi?o?ników Ksi??ki.

Dzie? Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie dzia?a? na rzecz bezpiecznego dost?pu dzieci i m?odzie?y do zasobów internetowych.

W Tym roku Dzie? Bezpiecznego Internetu  realizowany by? pod has?em „Razem tworzymy lepszy Internet”. Podczas obchodów DBI chcieli?my  podkre?li? to, ?e ka?dy internauta mo?e przyczyni? si? do tego, ?e Internet b?dzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Ka?dy z nas ponosi odpowiedzialno?? za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcemy równie? zwróci? szczególn? uwag? na potencja? sieci, który dzieci mog? wykorzysta? zarówno w edukacji, kontaktach z rówie?nikami jak równie? jako form? twórczej rozrywki. Uczniowie pokazali mo?liwo?ci wykorzystania Internetu , w krótkim programie artystycznym. Na apelu zosta?y równie? zaprezentowane filmy przygotowane przez uczniów klasy IIId Damiana ?ledzia oraz Mariusza Kaczora dotycz?ce wiedzy naszych uczniów na temat Internetu oraz cyberprzemocy.

Pod koniec apelu zosta?y og?oszone wyniki konkursu ,, Bezpieczny Internet”, który zorganizowali i przeprowadzili wychowawcy ?wietlicy i biblioteki.

Pierwsze miejsce zaj?li reprezentanci klasy IIIa

Drugie miejsce  klasy IIc

oraz równorz?dne drugie  miejsce klasy IIIc

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udzia? w konkursie.

Dyplomy i nagrody wr?czy?a Pani Dyrektor Ma?gorzata Kordyka oraz organizatorzy konkursu Panie: Bo?ena Ch?odnicka, Monika Cicho? i Barbara Bzdyra.