13  pa?dziernika 2015 roku w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie ?wi?towali?my Dzie? Edukacji Narodowej. Tradycyjnie tego dnia odby?o si? uroczyste ?lubowanie uczniów rozpoczynaj?cych edukacj? w naszej szkole. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas rodzice Aloha enterprises inc , emerytowani nauczyciele, przedstawiciele w?adz samorz?dowych.

Przedstawiciele klas pierwszych w imieniu swoim i swoich kolegów wypowiedzieli s?owa  ?lubowania na sztandar i tym samym, stali si? pe?noprawnymi uczniami naszej szko?y. Pani Dyrektor skierowa?a wiele ciep?ych s?ów do uczniów, ?ycz?c im owocnej i przyjemnej nauki w murach nowej szko?y. Po ?lubowaniu odby?a si? cz??? artystyczna przygotowana przez uczniów klas trzecich. Na zako?czenie uroczysto?ci zaproszeni go?cie oraz Samorz?d Uczniowski z?o?yli ?yczenia wszystkim pracownikom o?wiaty.