7 marca 2016 roku w naszej szkole w Sali gimnastycznej odby? si? apel z okazji Dnia J?zyka Ojczystego przygotowany przez p. Dorot? Kwapi?sk? oraz uczniów klasy II „b”.Podczas apelu uczniowie mogli wzi?? udzia? we wcze?niej zorganizowanym quizie j?zykowym. Uczniowie realizowali bardzo zaci?cie.

Konkurs zako?czy? si? dogrywk?, po której wy?oniono zwyci?zc?. Pierwsze miejsce zaj??a klasa II „c” i otrzyma?a s?odk? nagrod?. Apel u?wiadomi? uczniom jak wa?ny, cho? trudny jest „> j?zyk polski i nie nale?y go zaniedbywa?, a raczej polubi?. Wszyscy dobrze si? bawili.

 

Klaudia Wójcik

Aleksandra Nawrocka

Aleksandra ?ukawska