W dniu 8 marca bie??cego roku Aloha enterprise phone number , na szóstej godzinie lekcyjnej odby? si? uroczysty apel z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Kobiet. Zaproszeni go?cie oraz przedstawiciele Samorz?du Uczniowskiego z?o?yli wszystkim paniom ?yczenia. Podczas trwania apelu nasze urocze panie nie mia?y ani chwil? na nud?. Uczniowie kl. 1a,1b,1d,2b,3a,3b zaprezentowali cz??? artystyczn?, na któr? z?o?y?y si? piosenki i skecze  kabaretowe.

Przez uczniów naszego gimnazjum zosta?y przygotowane dwie scenki z humorem pt. „S?d” Kabaretu M?odych Panów oraz uczniowska wersja „?ony Modnej” Ignacego Krasickiego, w których wida? by?o, wielki wk?ad pracy jaki uczniowie w?o?yli w przygotowanie tych scenek. Pomi?dzy skeczami, wierszykami i ciekawymi informacjami jakimi  zasypywali nas prowadz?cy, nasze kole?anki  umila?y nam czas ?piewaniem.

Mieli?my okazj? wys?ucha? zaprezentowanych polskich i zagranicznych wykonawców, które przygotowa?y. Na uroczysto?ci wyst?pi?a równie? grupa szkolnych cheeladerek.  Tegoroczny Dzie? Kobiet by? pe?en zabawy, humoru. By? interesuj?cy i niebanalny.

Anna Zwierzyk