Do egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole przyst?pi?o 72 uczniów. Uczniowie klas trzecich mogli sprawdzi? swoje umiej?tno?ci podczas ów z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz j?zyka obcego nowo?ytnego. To dla nich du?e prze?ycie, co wida? by?o na powa?nych i skupionych twarzach. Wszystkie cz??ci egzaminu przebieg?y zgodnie z procedurami. Teraz poczekamy na wyniki, które zostan? podane przez Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? w dniu 17. czerwca. Trzymamy kciuki.