31 marca I 1 kwietnia 2016 r. na boisku Orlik w Sandomierzu odby?a si? I runda turnieju pi?ki no?nej Coca-Cola Cup 2016 w kategorii  ch?opców szkó? gimnazjalnych. W rozgrywkach uczestniczy?o 8 dru?yn, Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II  w Klimontowie zdoby?o IV miejsce. Turniej rozegrano system ka?dy z ka?dym.

Dru?yny bior?ce udzia? w turnieju reprezentowa?y du?y poziom umiej?tno?ci pi?karskich. Zawodnicy dostarczyli kibicom wiele emocji oraz postarali si? aby turniej przebiega? w przyjaznej atmosferze. Zdobyli?my cenne do?wiadczenie w rywalizacji z dru?ynami z powiatu , które przyda si? w kolejnej edycji turnieju.