I tydzie?

Dzie?

Rodzaj zaj??

Godziny

Prowadz?cy

Nauczyciel 900-1130

Poniedzia?ek

16.02

?wiczenia typu egzaminacyjnego.

Gry zabawy j?zykowe.

9 30 – 11 30

Halyna  Ivanets
Ko?o taneczne

9 00 – 11 00

Monika Cicho?
Ko?o j?zyka niemieckiego

9 00 – 11 00

Iwona Juda

Wtorek

17.02

Gry zabawy j?zykowe.

9 00 – 11 00

Miros?aw Chmiel
Zaj?cie matematyczne

10 00 – 12 00

Monika  Sudy
Ko?o fizyczne

8 00 – 10 00

Danuta Zaj?c

?roda

18.02

Ko?o chemiczne

9 00 – 11 00

Katarzyna Koryci?ska
SKC

9 00 – 12 00

Barbara Ciepli?ska
Ko?o geograficzne

9 00 – 11 00

Agnieszka Kwiecie?

Czwartek

19.02

Zaj?cia z j?zyka polskiego

9 00 – 11 00

Eliza Przybylska
Rozwi?zywanie ów gimnazjalnych

9 00 – 11 00

Tomasz K?dzierski
Zaj?cia na Sali gimnastycznej

9 00 – 11 00

Joanna Bednarska

Pi?tek

20.02

Ko?o matematyczne

10 00 – 12 00

Ma?gorzata Dobko
Ko?o taneczne

9 00 – 11 00

Bo?ena Ch?odnicka
Gry zabawy j?zykowe.

10 00 – 12 00

Joanna Sobczyk

 

II tydzie?

Dzie?

Rodzaj zaj??

Godziny

Prowadz?cy

nauczyciele

Poniedzia?ek

23.02

Zaj?cia na Sali gimnastycznej

9 00 – 11 00

Danuta Nowakowska

Zdzis?aw Nowakowski

Ko?o historyczne. Rozwi?zywanie ów gimnazjalnych

9 00 – 11 00

Barbara Bie?

Wtorek

24.02

Ko?o matematyczne 9 00 – 11 00 Danuta  Król- Chuchnowska

?roda

25.02

Zaj?cia polonistyczne 9 00 – 11 00 Barbara Bilska

Czwartek

26.02

Klub mi?o?ników Ksi??ki 9 00 – 11 00 Barbara Bzdyra
Zaj?cia przygotowuj?ce do egzaminu gimnazjalnego 9 00 – 11 00 Aneta Kwiecie?
Zaj?cia taneczne 9 00 – 11 00 Iwona Stoli?ska

Pi?tek

27.02

Ko?o ekologiczne 9 00 – 11 00 Maria Rybus-Prokop
Ko?o polonistyczne 10 00 – 12 00 Dorota Kwapi?ska
Ko?o j?zyka angielskiego 10 00 – 12 00 Edyta Mazur