Po raz kolejny uczniowie Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie w??czyli si? do akcji Góra Grosza. W tym roku zebrali?my 102,34 z?. Celem akcji by?o zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowuj?cym si? poza w?asn? rodzin?. Zebrane pieni?dze zostan? przeznaczone na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci oraz dla najbardziej potrzebuj?cych domów dziecka, które realizuj? prorodzinne programy wychowawcze. Jeden grosz to niewiele, lecz pot??na GÓRA GROSZA mo?e przyczyni? si? do poprawy losu wielu dzieci. Rada Samorz?du Uczniowskiego pragnie podzi?kowa? wszystkim uczniom oraz nauczycielom Aloha enterprise 8080 login do , którzy w jakikolwiek sposób zaanga?owani byli w t? akcj?.