29 stycznia do naszej szko?y zawitali rycerze z Grupy Artystycznej „Rewita”, aby pokaza? nam ?yw? lekcj? historii. Program przedstawienia obejmowa? krótki rys historyczny ?redniowiecza, opis ekwipunku i uzbrojenia rycerza oraz prawo obowi?zuj?ce w ?redniowieczu. Zainteresowanie w?ród uczniów wzbudzi?y ma?e tortury oraz kolekcja rekwizytów.

Mo?liwo?? zaanga?owania si? uczniów i opowie?ci w sposób humorystyczny uczyni?y ten pokaz bardzo ciekawym. Uczestnicy pokazu mogli dotkn?? ka?dego rekwizytu oraz rozegra? pojedynek z Krzy?akiem. Na niektórych czeka?o te? narz?dzie tortur, do którego mo?na by?o „> si? przymierzy? i poczu?  jak w ?redniowieczu. Inscenizacja na d?ugo pozostanie w pami?ci uczniów.

Opr. B. Bie?