Has?o  tegorocznego happeningu :

,,Bezpiecze?stwo to nasza wspólna sprawa”.Celem nadrz?dnym naszych dzia?a? jest poprawa stanu bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y. Poprzez nasze dzia?ania chcemy kszta?towa? prawid?owe zachowania oraz w?a?ciwe postawy  w domu,  na ulicy,  w szkole, na wycieczce, na wakacjach, podczas nauki i wspólnych spotka?  z  rówie?nikami. Dzia?ania maj? równie? na celu kszta?towanie ?wiadomo?ci uczniów w wiedz?  na temat nast?pstw ryzykownych zachowa? po za?yciu ?rodków o dzia?aniu psychoaktywnym: alkohol Putty download windows 7 64 bit cnet , narkotyki, dopalacze i inne. Chcemy podkre?li? wag? i konsekwencj? ?yciowych wyborów. Poprzez konkursy plastyczne chcemy zwróci? uwag? na zjawisko  i sytuacj?, które mog? zdarzy? si?  w naszym codziennym ?yciu. Chcemy promowa? wiedz? o szeroko rozumianym bezpiecze?stwie. Zapraszamy do udzia?u w konkursie!