19 grudnia 2014 r. w naszej szkole odby?o si? przedstawienie jase?kowe z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Tegoroczne Jase?ka nosi?y tytu? „O anio?ku” i mia?y niezwykle  ?artobliwy charakter.

W przedstawieniu wzi?li udzia? uczniowie naszego gimnazjum przygotowani przez nauczycieli. Gr? m?odych aktorów podziwia?a niezwykle entuzjastycznie widownia. Po Jase?kach  zosta?y z?o?one ?wi?teczne ?yczenia spoc.html ,  a przyby?ym  go?ciom wr?czono r?cznie wykonane upominki.

Dzi?kujemy wszystkim za przedstawienie, które wprowadzi?o nas w atmosfer? ?wi?t Bo?ego Narodzenia.