W naszej szkole zosta? og?oszony konkurs mi?dzyklasowy ,,Klasa na szóstk?”.

Konkurs rozstrzygany jest pod koniec ka?dego semestru.

Celem  jest propagowanie zasad dobrego zachowania w?ród uczniów Putty download portable , zach?cenie ich do aktywnego uczestnictwa w ?yciu szko?y, dbania o jej dobre imi? i godne reprezentowanie.

 

Klasy by?y punktowane za strój szkolny podczas apeli szkolnych, brana  pod   uwag? by?a ?rednia klasy, frekwencja uczniów na pierwsze pó?rocze, ilo?? uwag pozytywnych oraz negatywnych. Po zaci?tej  rywalizacji najwi?cej punktów  w I semestrze zdoby?a klasa I d, której wychowawc? jest Pani Eliza Przybylska

Klasa  przez ca?e pó?rocze pracowa?a na godne miano ,, Klasy na szóstk?”.

Og?oszenie wyników konkursu odby?o si? podczas apelu z okazji ,,Dnia Bezpiecznego Internetu”.

Pani Dyrektor mgr Barbara Bilska wr?czy?a klasie ID puchar przechodni ,,Klasa na szóstk?”,  dyplom oraz Bon Konkursowy na maksymaln? ilo?? punktów z zachowania- Kultura Osobista.

S?odkim dodatkiem by?y mandarynki ufundowane przez Pani? Dyrektor.