Dnia 22 lutego 2016r. o godzinie 1200 w ?wietlicy naszego gimnazjum odby? si? konkurs recytatorski. Organizatorem konkursu by?a pani Dorota Kwapi?ska. W jury zasiad?y równie? pani Iwona Stoli?ska oraz pani dyrektor Barbara Bilska. Na pocz?tku prowadz?ca przypomnia?a zasady konkursu, a nast?pnie na scen? wyszed? pierwszy z uczestników, ucze? klasy II a – Dawid Zyba?a. Pó?niej kolejni uczestnicy prezentowali fragmenty utworów Wiliama Szekspira oraz dowolnie wybrany wiersz.

Po ostatnim wyst?pie jury mia?o chwil? Michigan phones , by podliczy? punkty i wspólnie wybra? zwyci?zc?. W tym samym czasie publiczno?? na karteczkach zapisa?a nazwiska uczestników, których wykonanie podoba?o si? im najbardziej. Po chwili napi?cia jury przedstawi?o zwyci?zc? konkursu – zosta?a nim Julia Skrzypczak z klasy II b. Na sam koniec pani Kwapi?ska ponownie zabra?a g?os i podzi?kowa?a uczestnikom i publiczno?ci za udzia?. Mimo tak „> niewielkiej liczby uczestników, konkurs z pewno?ci? mo?na uzna? za udany.

 

Weronika Grudzie? i Patrycja Zio?o