Dnia 5 lutego 2016 roku w naszej szkole odby? si? konkurs z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

Celem konkursu by?o sprawdzenie wiedzy uczniów dotycz?cej zagro?e?  i bezpiecznych dzia?a? w Internecie,         a tak?e promowanie bezpiecznych zachowa? m?odzie?y podczas korzystania z zasobów sieci.

Do konkursu przyst?pi?y dru?yny 2 osobowe reprezentuj?ce swoj? klas?.  Ka?da dru?yna mia?a do wykonania .  Mo?na by?o zdoby? maksymalnie 22 punkty.

Wyniki:

l.p. Imi? i nazwisko reprezentantów klas Klasa Ilo?? zdobytych punktów
1. Natalia Saniawa, Maja Brozi?ska

3 ,,c”

20/22

2. Micha? Potocki, Wojciech Kilarski

1 ,,a”

19/22

3. Weronika Nowak, Wiktoria Baran

3 ,,b”

19/22

4. Weronika R?bacz, Konrad Duda

1 ,,b”

17/22

5. Mateusz K?dzierski, Alex Witaszek

3 ,,a”

16/22

6. Arkadiusz Ura, Filip Grabowski

2 ,,a”

16/22

7. Dawid G?adowski, Miko?aj Nowakowski

2 ,,b”

16/22

8. Joanna P?ksa reverse phone lookup , Jakub Bochnacki

1 ,,d”

15/22

9. Piotr Rogala, Kamil Zaj?c

2 ,,c”

14/22

10. Aleksander Bajno, Kacper Skotnicki

1 Putty connection manager download for windows 10 ,,c”

13/22

 

Koordynatorzy projektu