28. kwietnia  2016 roku w I Liceum Ogólnokszta?c?cym Collegium Gostomianum w Sandomierzu odby? si? konkurs „Wiedzy o Collegium Gostomianum”, w którym brali udzia? uczniowie naszego gimnazjum. Celem konkursu by?o: poznanie przesz?o?ci i tradycji I LO, popularyzowanie biogramów wybitnych absolwentów, przybli?enie dziedzictwa kulturowego Sandomierza „> i regionu, rozwijanie umiej?tno?ci i wiedzy historycznej, popularyzowanie szko?y w regionie.