13 kwietnia 2015 roku ?wi?tokrzyski parlamentarzysta, pose? Zbigniew Pacelt odwiedzi? nasz? szko?? jako laureatk? og?oszonego na pocz?tku roku konkursu „Lubi? ?wiczy? na wf-ie” w ramach ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Sportu i Turystyki RP „Stop zwolnieniom z wf-u”. W wyniku przeprowadzonego konkursu nap?yn??o ponad 50 zg?osze? z powiatów: ostrowieckiego, skar?yskiego, sandomierskiego, staszowskiego i starachowickiego. Komisja konkursowa wy?oni?a 5 szkó? podstawowych oraz 5 gimnazjów, które wykaza?y si? najwi?kszym wspó?czynnikiem uczniów ?wicz?cych na zaj?ciach wychowania fizycznego.

Podczas spotka? z dzie?mi i m?odzie?? Vigilix contact , przekazuj?c sprz?t sportowy, pose? podkre?la? znaczenie sportu w ?yciu ka?dego cz?owieka, szczególnie w?ród m?odego pokolenia. To sport kszta?tuje postawy ?yciowe i pozytywne cechy charakteru, takie jak: determinacja w dzia?aniu, szacunek dla drugiego cz?owieka, rozwija i kszta?tuje osobowo??.