W dniu 21.03.2016r. o godzinie 9:00 odby? si? mi?dzyszkolny turniej pi?ki siatkowej, którego byli?my wspó?organizatorami. Turniej ten odby? si? pod patronatem Starosty Sandomierskiego. Celem turnieju by?a popularyzacja pi?ki siatkowej jako formy aktywnego sp?dzania czasu wolnego. M?odzie? mia?a zaprezentowa? umiej?tno?ci gry taktycznej i indywidualnej. Zawody przebieg?y w my?l zasad fair play, a zawodnicy wraz ze swoimi opiekunami zaci?ci „> walczyli o jak najlepsze wyniki. Po zako?czonych rozgrywkach sportowych zosta?y wr?czone puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starost? Sandomierskiego.

W turnieju tym zagra?y nast?puj?ce dru?yny:

  1. Gimnazjum w Zespole Szkó? w Lipniku im. Prof. Józefa Miku?owskiego – Pomorskiego w Lipniku
  2. Gimnazjum – Publiczny Zespó? Szkó? im. Oddzia?u Partyzanckiego „J?drusie” w Sulis?awicach
  3. Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie
  4. ZSP im. ?w. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie

Wyniki (dziewcz?t):

I miejsce – Gimnazjum – Lipnik

II miejsce – ZSP – Klimontowie

III miejsce – Gimnazjum – Klimontów

IV miejsce – Gimnazjum – Sulis?awice

Wyniki (ch?opcy):

I miejsce – Gimnazjum – Lipnik

II miejsce – ZSP – Klimontowie

III miejsce – Gimnazjum – Sulis?awice

IV miejsce – Gimnazjum – Klimontów