Zgodnie z tradycj? w naszej szkole za spraw? Samorz?du Uczniowskiego odby?y si? Miko?ajki. ?wi?ty Miko?aj przyby? z koszem pe?nym s?odyczy w towarzystwie ?nie?ynek.

Wszyscy zostali?my obdarowani drobnymi upominkami, by? to dobry znak ?wiadcz?cy o tym, ?e przez ca?y rok zachowywali?my si? wzorowo i zas?u?yli?my na prezenty. Tego „> dnia w szkole panowa?a niesamowita atmosfera. Wszystkim dopisywa?y ?wietne humory i towarzyszy?  ?wi?teczny nastrój. Oby wi?cej takich dni w naszej szkole!