class=”article”>

Uczniowie naszej szko?y w??czyli si? aktywnie w uroczysto?ci uczczenia setnej rocznicy Bitwy pod Konarami, które odby?y si? w dniach 15-17 maja. Ju? w czwartek 14 maja uczniowie klasy III D obejrzeli wystaw? plenerow? po?wi?con? Józefowi Pi?sudskiemu. Nast?pnie w budynku Gminnego O?rodka Kultury poznali miejsca pami?ci po?wi?cone Legionistom Polskim  i wydarzeniom I wojny ?wiatowej na naszym terenie z przygotowanej wystawy.

W pi?tek 15 maja przedstawiciele uczniów klas trzecich brali udzia? w Uroczystej Sesji Rady Gminy Klimontów z okazji setnej rocznicy Bitwy pod Konarami oraz wyk?adzie naukowym Pani dr hab. prof. Urszuli Oettingen z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wyk?ad ten po?wi?cony by? bitwie pod Konarami, która rozegra?a si? w maju 1915 roku. Nast?pnie wszyscy uczestnicy wzi?li udzia? w Modlitwie Ekumenicznej w Górach P?chowskich, gdzie znajduje si? cmentarz poleg?ych ?o?nierzy. Z?o?ony zosta? wieniec i zapalone znicze.

17 maja w niedziel? g?ówne uroczysto?ci rozpocz??y si? Msz? ?w. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego w Konarach, na której nasz? szko?? reprezentowa? poczet sztandarowy. Przedstawiciele uczniów z?o?yli równie? wi?zank? pod pomnikiem upami?tniaj?cym wydarzenia z maja 1915 roku, do którego do??czono tablic? upami?tniaj?c? 100 Rocznic? Bitwy pod Konarami.