11 listopada reprezentacja uczniów naszej szko?y bra?a udzia? w uroczysto?ci patriotycznej na terenie gminy, upami?tniaj?cej 97 rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?. „> Nasz? szko?? reprezentowa? Poczet Sztandarowy, a przedstawiciele uczniów z?o?yli wi?zank? pod pomnikiem Powsta?ców Styczniowych w Klimontowie. Po oficjalnych uroczysto?ciach uczestnicy przeszli do hali widowiskowej GOK. Tam uroczysto?? u?wietni? wyst?p naszych uczniów w programie artystycznym – „Z pie?ni? przez dzieje Polski”. Kolejn? cz??ci? by?y uroczysto?ci w Górach P?chowskich, gdzie nasi uczniowie z?o?yli wi?zank? na cmentarzu Legionistów J. Pi?sudskiego. Uroczysto?? ta kontynuowana by?a 13 listopada. Dla spo?eczno?ci szkolnej, nasi uczniowie ponownie zaprezentowali program artystyczny – „Z pie?ni? przez dzieje Polski”.