W dniu 18. maja 2016 r. w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie obchodzili?my Dzie? Patrona Szko?y. Uroczysto?? rozpocz??a si? z?o?eniem kwiatów pod tablic? upami?tniaj?c? wydarzenie nadania imienia szkole. O godzinie 1100 wraz z pocztem sztandarowym przeszli?my do ko?cio?a ?w. Józefa Puttygen download for windows 7 64 bit , gdzie uczestniczyli?my we mszy ?w. Po zako?czeniu „> mszy ?w. udali?my si? do szko?y, gdzie mia?a miejsce druga cz??? obchodów. Na pocz?tku wszyscy od?piewali „Bark?”, nast?pnie m?odzie? przedstawi?a monta? s?owno-muzyczny dotycz?cy sylwetki Jana Paw?a II. Zebrani obejrzeli tak?e prezentacj? multimedialn? przygotowan? przez Samorz?d Uczniowski, dzi?ki której mogli?my sobie powspomina? ten wa?ny dla nas dzie?. Ukoronowaniem przygotowa? do Dnia Patrona by?y konkursy popularyzuj?ce sylwetk? i przes?anie Jana Paw?a II. Uczniowie mogli popisa? si? wiedz? o ?yciu Patrona. Podczas akademii zwyci?zców zmaga? nagrodzono brawami i nagrodami, które wr?czy?a Pani Dyrektor Barbara Bilska.