19 maja 2015 roku w naszej szkole odby? si? uroczysty apel po?wi?cony Papie?owi Janowi Paw?owi II z okazji 95 rocznicy jego urodzin, który przygotowali uczniowie pod opiek? nauczycieli: p. Barbary Ciepli?skiej

p. Iwony Stoli?skiej i p. Tomasza K?dzierskiego.

W krótkim programie artystycznym m?odzie? przypomnia?a zebranym ?ycie i pontyfikat wielkiego Polaka. Nie zabrak?o tak?e elementu rywalizacji oraz ogólnej weso?o?ci, poniewa? w trakcie apelu mia? miejsce fina? konkursu „Co wiesz o naszym Patronie”?, przygotowywanego od czterech lat przez p. Ann? Zaj?c.

O tytu? „M?odzi- nadziej? Jana Paw?a II” rywalizowa?y klasy: III „b” (E.Gawlak, N. Pacholczak), III „d” (P. Luzak, J. Adamczyk) oraz II „c” (A. ?ukawska, K. Szyma?ska). Po emocjonuj?cym pojedynku zwyci??y?a klasa II „c”.

G?ówn? nagrod? by? puchar dla zwyci?skiej klasy, pozostali uczestnicy otrzymali s?odycze i drobne upominki. Pani dyrektor Ma?gorzata Kordyka wr?czy?a wszystkim finalistom dyplomy, gratuj?c du?ej wiedzy o Patronie Szko?y.