Ju? po raz VI odbywa?a si? Diecezjalna Pielgrzymka Gimnazjalistów do sanktuarium Drzewa Krzy?a ?wi?tego na ?wi?tym Krzy?u.  Z naszej szko?y wraz z opiekunami i duszpasterzem ks. Mateuszem, wyruszy?o 35 uczniów ko?cz?cych szko??, aby dzi?kowa? za czas sp?dzony w Gimnazjum i prosi? o dobry wybór dalszej drogi ?yciowej.

Uczniowie pielgrzymk? rozpocz?li od nabo?e?stwa Drogi Krzy?owej odprawionej w drodze z Nowej S?upi na gór? ?wi?tego Krzy?a. Po pokonaniu 2 kilometrowej Drogi Królewskiej puttygen download windows , by? czas na indywidualn? modlitw? w kaplicy Ole?nickich przy relikwiach  Drzewa Krzy?a ?wi?tego jak i na integracje z rówie?nikami. Nast?pnie m?odzie? uczestniczy?a w koncercie zespo?u „Full Power Spirit” oraz  mog?a pos?ucha? ?wiadectwa ?ycia m?odych muzyków.

Punktem kulminacyjnym by?a Msza ?w., której przewodniczy? bp Edward  Frankowski.  W homilii Ksi?dz Biskup nawi?zuj?c do ?wiatowych Dni m?odzie?y, przypomnia?, ?e m?odzi s? skarbem i nadziej? polskiego ko?cio?a.  Zwróci? równie? uwag? https://phone-book-lookup.com , ?e m?odzi potrzebuj? warto?ci, a tymi warto?ciami najcz??ciej wskazywanymi przez m?odych s?:  „mam rodzin?”, „jestem Polakiem”,  „wierz? w Boga”.

Wspólna modlitwa zako?czy?a dzi?kczynne spotkanie pielgrzymkowe gimnazjalistów.

 

P. Barbara Ciepli?ska