„Za dobre serce,  które pochyla si? nad tymi,
którzy potrzebuj? pomocy,
za wra?liw? dusz?, która si? przynagla do czynienia dobra,
za bezinteresown? pomoc najbardziej potrzebuj?cym”

 

W naszej szkole odby?a si? akcja zbierania nakr?tek dla chorego Bartusia. Wszystkie klasy wykaza?y si? ogromnym zaanga?owaniem. Wspólnie uda?o nam si? zebra? ponad 18 tys nakr?tek.

Najwi?cej nakr?tek zebra?a klasa II C.  Na drugim miejscu uplasowa?a si? klasa 1 A,  a tu? za ni? klasa I C.

Wszystkie  trzy  klasy otrzyma?y z r?k pani dyrektor Barbary Bilskiej dyplomy – podzi?kowania , za? zwyci?ska  klasa najbardziej zaanga?owana w nakr?tkow? akcj?   otrzyma?a kosz pe?en s?odyczy.

Zapraszamy wszystkie klas i ka?dego ucznia do w??czenia si? do nakr?tkowej akcji i pomocy choremu Bartkowi. Akcja trwa dalej!

Anna Dziorek (SKC)