1 marca  w sali gimnastycznej Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby? si? turniej pi?ki siatkowej ch?opców. Uczniowie naszego gimnazjum zaj?li III miejsce.

Wszystkim uczestnikom turnieju nale?? si? s?owa uznania za udzia? w zawodach, zaanga?owanie, walk? do ostatniego punktu oraz za ducha fair – play w jakim rozgrywane by?y zawody.