Od 15 do 17  lutego w naszym gimnazjum odbywa?y si? rekolekcje szkolne. Pierwsze dwa dni rekolekcji uczniowie sp?dzili na sali gimnastycznej, uczestnicz?c w spotkaniu prowadzonym przez ks. Paw?a Kar? oraz  ks. Bartosza.

W pierwszym dniu uczniowie wype?niali ankiet?, wyniki której b?d? zapisane w formie ksi??ki i wys?ane do Papie?a. Drugiego dnia m?odzie? mia?a za zadanie narysowa? dowolne rysunki, z