Uczniowie naszej szko?y przygotowali krótki monta? okoliczno?ciowy po?wi?cony nauczaniu Jana Paw?a II zatytu?owany „Jan Pawe? II – Patron Rodziny”.  Zosta? on zaprezentowany lokalnej spo?eczno?ci w ko?ciele parafialnym w Klimontowie w dniu wspomnienia liturgicznego Jana Paw?a II – to jest w  niedziel? 25 pa?dziernika 2015 r..

Wyst?p artystyczny uczennic M. Berbe? O. Ciepli?skiej, D. Gronek, O. Karbowniczak, i K. Pater –  zosta? bardzo ciep?o przyj?ty przez publiczno?? i nagrodzony gromkimi brawami. Równie?  ks. proboszcz Henryk Hendzel do wyst?puj?cej m?odzie?y skierowa? s?owa uznania i podzi?kowania za przypomnienie  nauczania Jana Paw?a II.

Wszystkie uczennice bior?ce udzia? w monta?u otrzyma?y podzi?kowania – dyplomy oraz nagrody ksi??kowe

Dzi?kujemy Panu T. K?dzierskiemu za opraw? multimedialn? monta?u i Pani B. Ciepli?skiej za pomoc w przygotowaniu wyst?pu.

O. Karbowniczak i K. Pater