Spektakl „Opowie?? wigilijna”, którego scenariusz opiera? si? na s?ynnym utworze Charlesa Dickensa pod takim w?a?nie tytu?em, wystawiony zosta? 22.12.2015r. w Gminnym O?rodku Kultury w Klimontowie. Przygotowali go uczniowie Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II wraz z dzie?mi z Przedszkola Sióstr  Imienia Jezus w Klimontowie. M?odzi aktorzy wiernie oddali przes?anie utworu i w swych rolach byli naturalni.

Atmosfer? spektaklu budowa?a wraz z dobr? gr? m?odych aktorów pi?knie wykonana scenografia Putty connection manager for windows XP download , przybli?aj?ca przedstawione zdarzenia. Stosowna muzyka podkre?la?a nastrój ?wi?teczny. Wymaga?o to wiele ci??kich prób. Sposób przedstawienia widowiska wywo?a? w?ród m?odzie?y gimnazjalnej bardzo pozytywny odbiór. Spektakl mia? za zadanie ukaza? widzom, jak wa?ne s? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Mamy nadziej?, ?e inscenizacja „Opowie?ci wigilijnej” wywo?a?a w odbiorcach g??bok? przemian? wewn?trzn?, a szczególnie w tych, którzy nie potrafili doceni? warto?ci i magii ?wi?t.