W dniu 23 listopada 2015 roku w ?wietlicy szkolnej Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby?o si? spotkanie zarz?du Rady Rodziców z przedstawicielami Samorz?du Uczniowskiego. Na spotkaniu omawiane by?y bie??ce sprawy zwi?zane z potrzebami naszych uczniów.