W tym roku obchodzili?my 225 rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przedstawiciele uczniów naszej szko?y do??czyli do uroczysto?ci gminnych, które odbywa?y si? na terenie Klimontowa. Szko?? godnie reprezentowa? Poczet Sztandarowy, a wi?zanki kwiatów pod pomnikami znajduj?cymi si? w Klimontowie, z?o?yli przedstawiciel uczniów. Kontynuacj? uroczysto?ci rocznicowych by?o przedstawienie przez uczniów inscenizacji s?owno-muzycznej, 4 maja, dla Dyrekcji, nauczycieli, pracowników i wszystkich uczniów. W inscenizacji tej nawi?zano równie? do 1050 rocznicy Chrztu Polski. Opraw? muzyczn? inscenizacji przygotowa?a p. Iwona Stoli?ska.

 

Pani Barbara Bie?