28 kwietnia mia?o miejsce uroczyste nadanie imienia Publicznemu Zespo?owi Szkó? w ?oniowie. W zwi?zku z tym, ?e imi? jakie otrzyma? to  ?w. Jana Paw?a II, na uroczysto?? zosta?a zaproszona Pani Dyrektor i poczet sztandarowy naszej szko?y. Udzia? przedstawicieli naszej szko?y u?wietni? uroczysto?? i godnie j? reprezentowa?. Pani Dyrektor wpisa?a si? do Ksi?gi Pami?tkowej aby podkre?li? ch?? wspó?pracy ze szko?? maj?c? tego samego Patrona, jednocze?nie dzi?kuj?c za zaproszenie.

Pani Barbara Bie?