W ?rod? 23 grudnia 2015 roku  7 wolontariuszy  nale??cych do  Szkolnego Kola Caritas  odwiedzi?o chorych i samotnych przekazuj?c im bo?onarodzeniowe i noworoczne ?yczenia wraz
z symbolicznymi paczkami ?wi?tecznymi.  ??cznie zosta?o przygotowane i przekazane 42 paczki okoliczno?ciowe.

Przygotowania do przeprowadzenia tej akcji trwa?y przez ca?y grudzie?. W tym czasie uczniowie wy-konali 150 stroików ?wi?tecznych z przeznaczeniem dla chorych i aby pozyska? fundusze na przygotowanie ?wi?tecznych paczek.  40 ozdób bo?onarodzeniowych  zosta?o sprzedanych podczas kiermaszu w miejscowym ko?ciele, a pozyskane pieni?dze pozwoli?y na zakup s?odyczy  i pomara?czy do paczek oraz  pokry?y koszty przygotowania ?wi?tecznych ozdób.

W przygotowanie ?wi?tecznych upominków w??czy?o si? wielu uczniów  i nauczycieli z naszej przekazuj?c „> na ten cel czekolady – zosta?o zebranych a? 56 sztuk! W podzi?kowaniu za wra?liwe serce ka?dy darczy?ca  zosta? obdarowany ?wi?tecznym stroikiem.

Dzi?kujemy wszystkim uczniom Aloha enterprise pulse doc.html , którzy w??czyli si? przygotowanie i przeprowadzenie ca?ej akcji.