Wraz z przygotowaniami do ?wi?t Bo?ego Narodzenia przygotowujemy si? do ?wi?tecznego kol?dowania. Uczniowie z ró?nych klas przygotowuj? grupami nie tylko kol?dy, ale tak?e piosenki zwi?zane z zim? i ?wi?tami w j?zyku angielskim.

?wi?teczne songowanie sprawia wielk? rado?? uczniom, zarówno wykonawcom utworów, jak i ich s?uchaczom, zach?ca do nauki s?ownictwa w j?zyku angielskim.

Uczniowie maj? swoje ulubione piosenki, na list? tych wybranych tym razem trafi?y:

Silent Night, Last Christmas,  Jingle Bells Rock,Snow Is Falling.

Na szczególn? uwag? zas?u?yli  w tym roku uczniowie z klas pierwszych oraz uczennica kl IIb , Klaudia Pater.

Gratulujemy odwagi i pomys?owego wykonania utworów! Nie?le si? bawili?cie!