Szkolenia w ramach projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”

Projekt „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”poddziałanie „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” przewiduje m. in.: dofinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także dofinansowanie na doposażenie bazy dydaktycznej i pracowni szkolnych, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, ale też doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, w związku z czym nasza kadra wzięła udział w licznych szkoleniach; Modułowy System szkoleń, TIK, Metoda eksperymentu w edukacji oraz w szkoleniu realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Może Ci się również spodoba