22 kwietnia w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Kielcach odby?o si? szkolenie pocztów sztandarowych, w którym w zadania nowych przedstawicieli. Szkolenie to przeprowadzili przedstawiciele Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii. Przedstawiciele uczniów nauczyli si? zasad godnego reprezentowania sztandaru szko?y i w?a?ciwej postawy w ró?nych momentach uroczysto?ci patriotycznych.

 

P. Barbara Bie?