W ostatnim czasie w naszej szkole zosta? przeprowadzony konkurs plastyczny
p.t. „Jan Pawe? II – Patron Rodziny”. Konkurs cieszy? si? du?? popularno?ci? w?ród uczniów
i wp?yn??o wiele ciekawych prac. Spo?ród nich wy?oniono 26 najlepszych , które zosta?y zaprezentowane na wystawie w naszym gimnazjum.

23 pa?dziernika odby?o si? g?osowanie spo?eczno?ci uczniowskiej na naj?adniejsz? prac?. Ka?dy z uczniów mia? mo?liwo?? oddania g?osu na prac? Download putty PSCP windows , która go najbardziej zainteresowa?a. Po zebraniu i dok?adnym przeliczeniu wszystkich g?osów okaza?o si?, ?e zdecydowanym zwyci?zc? zosta?a Iwona ?lusarz – uczennica klasy III b, która otrzyma?a 68 g?osów.

Nast?pnie Jury sk?adaj?ce si? z nauczycieli oceni?o prace i og?osi?o miejsca pozosta?ych laureatów:

I miejsce: Iwona ?lusarz klasa III b

II miejsce: Natalia Kaczmarczyk Id

III miejsce: Natalia Saniawa klasa III c

IV miejsce:  Micha? Darowski klasa I a i  Kacper Wietrzycki klasa I c

V miejsce Maja Brozi?ska klasa III c.

Wszyscy zwyci?zcy konkursu zostali obdarowani dyplomami i nagrodami. Serdecznie gratuluj? wszystkim uczestnikom konkursu i ?ycz? dalszych sukcesów.