Tag: inscenizacje

6 0

Sztuka teatralna „Skąpiec”

Dnia 29 lutego 2016r do naszej szko?y przyjecha? teatr „M?odego pokolenia” z Warszawy. Aktorzy odegrali komedi? pt. „Sk?piec” Moliera. Dramat opowiada o cz?owieku ogarni?tym chorobliw? mani? posiadania maj?tku za wszelk? cen?. G?ówny bohater nie...

3 0

To nie tylko przemoc

W dniu 12 lutego o godz. 8:35 w hali gimnastycznej  naszego gimnazjum odby? si? spektakl pt.: „Bella”, maj?cy na celu u?wiadomienie nam (uczniom) problemu agresji w szko?ach z punktu widzenia prze?ladowcy i ofiary. Tytu?owa...

1 0

Spektakl „Romeo i Julia”

Ogl?da?am ostatnio spektakl „Romeo i Julia”. Zosta? wystawiony w Domu Kultury w Staszowie. Mimo ma?ej ilo?ci aktorów, uwa?am ?e przedstawienie uda?o si?. By?am pozytywnie zaskoczona sposobem wykorzystania dzie?a Szekspira do spektaklu. Aktorzy ?wietnie wcielili...

5 0

Spektakl „Opowieść wigilijna”

Spektakl „Opowie?? wigilijna”, którego scenariusz opiera? si? na s?ynnym utworze Charlesa Dickensa pod takim w?a?nie tytu?em, wystawiony zosta? 22.12.2015r. w Gminnym O?rodku Kultury w Klimontowie. Przygotowali go uczniowie Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II...

3 0

UROCZYSTOŚCI BOŻONARODZENIOWE

Zgodnie z tradycj?, w tygodniu poprzedzaj?cym ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, odby?o si? w naszym gimnazjum spotkanie jase?kowe. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas zaproszeni go?cie. W rol? aktorów wcielili si? uczniowie , którzy przybli?yli tajemnic? Betlejemskiej Nocy....