Tag: konkursy

Wyniki V Wojewódzkiego Konkursu „Katyń – Pamiętajmy!” 0

Wyniki V Wojewódzkiego Konkursu „Katyń – Pamiętajmy!”

  Tegoroczna, V edycja konkursu zorganizowana przez Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II W Klimontowie  przyci?gn??a  uczniów  z 14 gimnazjów województwa ?wi?tokrzyskiego. Celem konkursu by?o zdobywanie  i popularyzowanie wiedzy historycznej o II wojnie ?wiatowej...

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs „Cudze chwalicie swego nie znacie…” 0

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs „Cudze chwalicie swego nie znacie…”

Biblioteka szkolna og?asza konkurs puttygen download windows ,, Cudze chwalicie swego nie znacie…’

2 0

Klasa na szóstkę

W naszej szkole zosta? og?oszony konkurs mi?dzyklasowy ,,Klasa na szóstk?”. Konkurs rozstrzygany jest pod koniec ka?dego semestru. Celem  jest propagowanie zasad dobrego zachowania w?ród uczniów Putty download portable , zach?cenie ich do aktywnego uczestnictwa...

V edycja konkursu „Co wiesz o naszym Patronie?” 0

V edycja konkursu „Co wiesz o naszym Patronie?”

  ?wietlica szkolna by?a miejscem, w którym przedstawiciele wszystkich klas naszej szko?y przyst?pili w pi?tek 13 maja 2016 r. do konkursu „Co wiesz o naszym Patronie?”  Uczestnicy indywidualnie rozwi?zywali dwa y  sk?adaj?ce si? z...

13 0

„Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie”

Tegoroczna edycja Konkursu Biblijnego obejmuje znajomo?? tre?ci Listów ?w. Paw?a: Listu do Kolosan, 1 i 2 Listu do Tesaloniczan i 1 i 2 Listu do Tymoteusza, przypisów i wst?pów do poszczególnych Listów zamieszczonych w...

20160505_112248 0

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt

  5. maja 2016r. na kompleksie sportowym Orlik w Klimontowie, odby? si? Powiatowy Turniej Pi?ki No?nej Dziewcz?t Szkó? Gimnazjalnych Putty public key generator download , który by? organizowany przez nasz? szko??. W zawodach bra?y...

jpg-4 0

I konkurs Piosenki Religijnej

27 kwietnia 2016r. uczniowie Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie wzi?li udzia? w I Konkursie Piosenki Religijnej organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominika?skiego w Klimontowie „WSPÓLNE DOBRO”, Parafialny Oddzia? Akcji Katolickiej...

_dsc8418 0

Turniej Piłki Nożnej Chłopców

25. kwietnia 2016r. o godz. 900 na hali sportowej Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby? si? Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Dyrektora Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych w Klimontowie pod patronatem Starosty Sandomierskiego....

img_3498 0

Konkurs na mistrza arkusza egzaminującego z historii

  7 kwietnia uczniowie klas trzecich wzi?li udzia? w konkursie na mistrza arkusza egzaminacyjnego z historii. Z uczestników ka?dej klasy zosta?o wybrane po pi?ciu uczniów z najwi?ksz? liczb? punktów. Z klasy 3 a najwi?ksz?...

Eliminacje turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt Coca – Cola Cup 2016 0

Eliminacje turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt Coca – Cola Cup 2016

31 marca I 1 kwietnia 2016 r. na boisku Orlik w Sandomierzu odby?a si? I runda turnieju pi?ki no?nej Coca-Cola Cup 2016 w kategorii  ch?opców szkó? gimnazjalnych. W rozgrywkach uczestniczy?o 8 dru?yn, Gimnazjum im....