Tag: wydarzenia

3 0

Planetarium w naszym Gimnazjum

Pokaz odby? si? na sali gimnastycznej w dmuchanej kopule, wewn?trz której znajdowa? si? projektor ze specjalnym systemem projekcyjnym, umo?liwiaj?cym wy?wietlanie obrazów na kopule. W?a?nie tam puttygen download , uczniowie obejrzeli planety, galaktyki i inne...

jpg-6 0

76 Rocznica Zbrodni Katyńskiej

 3 kwietnia odby?y si? uroczysto?ci upami?tniaj?ce 76 Rocznic? Zbrodni Katy?skiej w Parku Katy?skim w Byszowie. Uczniowie naszej szko?y przedstawili dla uczestników uroczysto?ci monta? historyczno – patriotyczny. Nasz? szko?? reprezentowa? równie? poczet sztandarowy. Uczniowie z?o?yli...

1 0

Tajemnice iluzji

Dnia 15 marca 2016 roku uczniowie i pracownicy naszej szko?y mieli okazj? podziwia? wyst?p iluzjonisty Aleksandra Tkacza. Pochodz?cy z Ukrainy artysta wraz ze swoj? asystentk? zaprezentowa? bardzo atrakcyjny program, w którym uczniowie brali aktywny ...

3 0

Dzień Języka Ojczystego

7 marca 2016 roku w naszej szkole w Sali gimnastycznej odby? si? apel z okazji Dnia J?zyka Ojczystego przygotowany przez p. Dorot? Kwapi?sk? oraz uczniów klasy II „b”.Podczas apelu uczniowie mogli wzi?? udzia? we...

3 0

WYJAZD NA LODOWISKO

W sobot? 27 lutego m?odzie? naszej szko?y pod opiek? pani Iwony Judy, pani Joanny Bednarskiej oraz pana Tomasza K?dzierskiego pojecha?a na lodowisko do Mielca. Celem wyjazdu by?o propagowanie zdrowego stylu ?ycia, aktywnego sp?dzania czasu...

3 0

To nie tylko przemoc

W dniu 12 lutego o godz. 8:35 w hali gimnastycznej  naszego gimnazjum odby? si? spektakl pt.: „Bella”, maj?cy na celu u?wiadomienie nam (uczniom) problemu agresji w szko?ach z punktu widzenia prze?ladowcy i ofiary. Tytu?owa...

4 0

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

W dniach od 9 do 11 lutego 2016 roku w naszej szkole odbył się próbny egzamin gimnazjalny. Uczniowie klas trzecich mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas egzaminów z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego. Próbne...

1 0

Spektakl „Romeo i Julia”

Ogl?da?am ostatnio spektakl „Romeo i Julia”. Zosta? wystawiony w Domu Kultury w Staszowie. Mimo ma?ej ilo?ci aktorów, uwa?am ?e przedstawienie uda?o si?. By?am pozytywnie zaskoczona sposobem wykorzystania dzie?a Szekspira do spektaklu. Aktorzy ?wietnie wcielili...

3 0

UROCZYSTOŚCI BOŻONARODZENIOWE

Zgodnie z tradycj?, w tygodniu poprzedzaj?cym ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, odby?o si? w naszym gimnazjum spotkanie jase?kowe. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas zaproszeni go?cie. W rol? aktorów wcielili si? uczniowie , którzy przybli?yli tajemnic? Betlejemskiej Nocy....