Tag: wydarzenia

6

Dzień Edukacji Narodowej

13  pa?dziernika 2015 roku w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie ?wi?towali?my Dzie? Edukacji Narodowej. Tradycyjnie tego dnia odby?o si? uroczyste ?lubowanie uczniów rozpoczynaj?cych edukacj? w naszej szkole. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas...

14 0

VIII Happening „Bezpieczna Szkoła”

1 czerwca 2015r. Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie po raz ósmy pod patronatem Kuratorium O?wiaty w  Kielcach, Wójta Gminy Klimontów oraz Dyrektora Gimnazjum   zorganizowa?o Happening  ,, Bezpieczna Szko?a”. Impreza jest podsumowaniem...

7 0

224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja 2015r. odby?y si? uroczysto?ci gminne po?wi?cone 224-tej rocznicy  uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na uroczystej Mszy ?w. w intencji Ojczyzny nasz? szko?? reprezentowa? poczet sztandarowy. Po Mszy ?w. odby?a si? Manifestacja Patriotyczna przy...

6 0

Lubię ćwiczyć na wf-ie

13 kwietnia 2015 roku ?wi?tokrzyski parlamentarzysta, pose? Zbigniew Pacelt odwiedzi? nasz? szko?? jako laureatk? og?oszonego na pocz?tku roku konkursu „Lubi? ?wiczy? na wf-ie” w ramach ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Sportu i Turystyki RP „Stop zwolnieniom...

2 0

Dni Matematyki

W dniach od 25.03 do 30.03.2015r. w naszej szkole odby?y si? Dni Matematyki office.html , które przebiega?y wed?ug ustalonego planu: 25.03.2015 ,,Rachmistrz matematyczny” Na jednej godzinie lekcyjnej uczniowie wszystkich klas otrzymali zestawy zada? do...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 0

Lekcja w plenerze po angielsku

Wraz z nadchodz?c? wiosn? w naszej szkole ruszy?a pierwsza lekcja w plenerze w j?zyku angielskim. Tym razem uczniowie klasy 2c przygotowali ciekawe informacje na temat historii i architektury  zabytków Klimontowa oraz prezentowali je podczas...

4 0

8 marca w naszej szkole

8 MARCA W NASZEJ SZKOLE 9 marca 2015 r. w Gimnazjum im. Papie?a Jana Paw?a II w Klimontowie odby? si? uroczysty apel z okazji ?wi?ta Kobiet. Wszystkim paniom uczestnicz?cym w apelu zosta?y z?o?one gor?ce...