Nasza szko?a w??­czy?a si? w zbiór­k? zu­?y­tych te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych, z któ­rej ?rod­ki prze­zna­czo­ne zo­sta­n? na zakup sa­mo­cho­du do trans­por­tu me­dycz­ne­go (ka­ret­ki) dla Ho­spi­cjum w Kiel­cach. Zbiór­ka ta mia?a na celu wspie­ra­nie ho­spi­cjum i bu­dze­nie wra?­li­wo­?ci na po­trze­by osób cho­rych. Akcja mia?a tak?e wy­mia­ry: eko­lo­gicz­ny jak i edu­ka­cyj­ny.

Zbiórk? zu?ytych telefonów w szkole zaj?? si? Samorz?d Uczniowski, uda?o si? zebra? 93 telefony. Zbierane by?y wszystkie telefony, bez wzgl?du na ich wiek, poziom zu?ycia czy stan techniczny.

Pa­tro­nat nad akcj? sprawowali: Ma?­go­rza­ta Muzo? – ?wi?­to­krzy­ski Ku­ra­tor O?wia­ty i Jan Pio­trow­ski – Bi­skup Kie­lec­ki.