W dniu 12 lutego o godz. 8:35 w hali gimnastycznej  naszego gimnazjum odby? si? spektakl pt.: „Bella”, maj?cy na celu u?wiadomienie nam (uczniom) problemu agresji w szko?ach z punktu widzenia prze?ladowcy i ofiary.

Tytu?owa bohaterka Izabela (przezwisko Bella) prze?laduje kole?ank? ze szko?y, wypisuj?c obra?liwe komentarze i gro?by na portalach spo?eczno?ciowych pod jej zdj?ciami. Jakby tego by?o ma?o ma starsz? siostr? Magd?, która wcale nie mo?e pochwali? si? czym? lepszym, poniewa? Magda okradaj?c, obra?aj?c, przezywaj?c i zastraszaj?c, prze?laduje swoj? kole?ank? Agnieszk? (inteligentn?, m?dr? uczennic?). Gdy Agnieszka mówi,      ?e mia?a ju? depresj?, co wywo?uje u niej niema?e emocje. Tak?e posta? Belli wzbudza rozbawienie i czysty ?miech w?ród uczniów na widowni, swoim ?miesznym zachowaniem i s?owami: „To nie Bella, to rze?ba.”

Gdy w jednej ze scen Magda okrada Agnieszk?, a potem wychodzi, Agnieszka wyjawia nam, ?e nie mo?e sobie sama z tym poradzi?: „Nie wiecie jak to jest”- mówi. W nast?pnej ze scen rozmawia z pani? nauczyciel i mówi, ?e Magda i Izabela zastraszaj? j? i innych. Nauczycielka rozmawia z Bell? na temat zachowania. Dziewczyna zaczyna rozumie? swoje z?e zachowanie i postanawia razem z Magd? przeprosi? Agnieszk? oraz zmieni? swoje zachowanie oraz oceny. Gdy przedstawienie sie ko?czy, wychodz? dwie g?ówne i jedyne aktorki Putty software latest version free download , s?ycha? gromkie oklaski.

Zaczynaj? rozmawia? z nami o dopiero obejrzanym spektaklu. Pytaj? o fabu??, udzielaj? rad. Przedstawiony spektakl by? bardzo pouczaj?cy, pokaza? nam sytuacj? osób b?d?cych ofiarami przemocy oraz u?wiadomi? nam, ?e to powa?ny problem niektórych nastolatków.

Jedna rada: je?eli jeste? ?wiadkiem, uczestnikiem lub najgorsze, ofiar? przemocy nie zostawiaj tego. Powiedz komu? o swoich problemach, a zobaczysz wszystko si? zmieni.